CENTAR ZA OBUKU

Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 165a

Brojevi telefona:
011/3098-273
063/499-129

Email:
cpc@ltc.rs

Radno vreme: 08:00-16:00

Image Alt

Osnovna obuka

  /  Osnovna obuka

OSNOVNA OBUKA

USLOV ZA STICANJE KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA

Osnovna obuka obuhvata seminare i praktičnu obuku vozača koji su položili vozački ispit  C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E kategorije
nakon 30. decembra 2019. godine i žele da konkurišu za sticanje kvalifikacione kartice, odnosno CPC sertifikata.

Profesionalni vozač koji stekne pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E mora da završi propisanu osnovnu obuku i položi stručni ispit.
PRIJAVLJIVANJE ZA POHAĐANJE PERIODIČNE OBUKE

Vozač u LTC Edukativnom Centru podnosi Prijavu za pohađanje obaveznog seminara unapređenja znanja.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o uplati troškova za pohađanje seminara, po važećoj tarifi.

Potrebne uplate:

a) Uplata na ime troškova organizacije obuke unapređenja znanja (osnovne obuke)
b) Uplata na ime troškova pohađanja obuke unapređenja znanja (osnovne obuke)

LTC Edukativni Centar za obuku zadržava pravo da zahteva i druga dokumenta, tako da je potrebno obratiti se Centru u vezi sa dokumentacijom koja se prilaže uz Prijavu.

Osnovna obuka može biti organizovana kao:

Osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova

Odnosi se na obuku za sticanje početnog CPC vozača koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju.
Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke mora individualno da upravlja vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 20 praktičnih časova.

Osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova

Odnosi se na ubrzanu osnovnu obuku za sticanje početnog CPC za prevoz tereta. Obuku poađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim vozača koji ima diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i položio završni ispit za obrazovni profil vozač motornih vozila.
Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne ubrzane obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 10 praktičnih časova.

Dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova

Odnosi se na dodatnu obuku za sticanje početnog CPC koju pohađa vozač koji je završi osovnu obuku i želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.
Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 5 praktičnih časova.

Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova

Odnosi se na dodatnu obuku za sticanje početnog CPC koju pohađa vozač koji je stekao početni CPC sertifikat za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.
Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 3 praktična časa.

Dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova

Odnosi se na dopunsku obuku u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova koju pohađa vozač koji nije položio stručni ispit za sticanje početnog CPC u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC.
Individualno upravljanje vozilom obavlja se u prisustvu instruktora za CPC.

Podršku su nam pružili: