CENTAR ZA OBUKU

Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 165a

Brojevi telefona:
011/3098-273
063/499-129

Email:
cpc@ltc.rs

Image Alt

Seminari

  /  Seminari

Centar za obuku profesionalnih vozača

• CPC SERTIFIKATI • KVALIFIKACIONE KARTICE • KOD 95 • PERIODIČNE OBUKE • OSNOVNE OBUKE • SEMINARI •

ZA VOZAČE SA KVALIFIKACIONOM KARTICOM.

Jednodnevni seminar unapređenja znanja za vozače sa: C, C1, D. D1, CE, C1E, DE ili D1E koji poseduju kvalifikacioni karton.

Detaljnije…

ZA VOZAČE BEZ KVALIFIKACIONE KARTICE.

Seminar i praktična obuka za sticanje kvalifikacione kartice i CPC sertifikata.

Detaljnije…

O ispitu

Vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke stiče pravo na polaganje stručnog ispita koji se sprovodi u LTC Stanković Edukativnom Centru.

Ispit se realizuje u formi pisanog testa u trajanju od dva sata, koji sadrži:

a) Pitanja sa više ponuđenih odgovora

b) Pitanja koja zahtevaju direktan odgovor

c) Kombinacija pitanja sa ponuđenim i direktnim odgovorom

d) Zadatka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Uspeh vozača na stručnom ispitu se iskazuje ocenom „položioˮ ili „nije položioˮ. 

Da bi položio stručni ispit, vozač mora ostvariti najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova.

U vezi sa stručnim ispitom treba imati u vidu i to da:

Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika, i obrnuto, mora položiti deo stručnog ispita koji nije polagao.
Ukoliko vozač koji je prijavio ispit ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odustane, smatraće se da nije položio ispit.

Vozači koji nisu položili stručni ispit imaju pravo ponovnog polaganja tek nakon isteka šest meseci od pokušaja.
Ako vozač ne pristupi polaganju stručnog ispita iz opravdanih razloga (bolest i sl.) biće dozvoljeno da polaže ispit u nekom od narednih ispitnih rokova.

VAŽNO: Da bi mogao da izađe na ispit vozač se mora prijaviti za polaganje istog. Više informacija o prijavljivanju za polaganje ispita.

PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE ISPITA

Vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, stiče pravo da pristupi polaganju stručnog ispita, uz obaveznu prijavu za polaganje stručnog ispita, koja sadrži:

a) Potvrdu o završenoj obaveznoj obuci za sticanje početnog SRS

b) Dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita

Ukoliko je pohađao dodatnu obuku, uz prijavu za polaganje stručnog ispita, vozač prilaže:

a) Potvrdu o odslušanoj dodatnoj obuci za sticanje početnog SRS
b) Dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita, po tarifi Agencije

U slučaju da pravno lice vrši uplatu za svoje vozače, potrebno je priložiti

a) Dokaze o uplati (nalog za prenos, potvrda banke o izvršenom plaćanju)

b) Spisak svih vozača (ime, prezime, JMBG i broj vozačke dozvole) za koje je izvršena uplata, na memorandumu pravnog lica koje je izvršilo uplatu.

Podršku su nam pružili: